Mesterszakok (MA)

DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOK (MA)

ALKALMAZOTT NYELVÉSZET
Az alkalmazott nyelvészet mesterképzésen lehetőség nyílik arra, hogy az alapképzésben megszerzett tudást egy másféle perspektívából, a felhasználás, a gyakorlatiasság szempontjából közelítve tekintsük. Az első félévben egy átfogó nyelvtudomány-történeti, a különböző nyelvtudományi felfogásokat felvonultató és összehasonlító alapozás történik, amire a későbbi alkalmazott nyelvészeti stúdiumok épülhetnek. A képzésben van szó többek között beszédtechnológiáról, korpuszelemzésről, a nyelvi jogokról, a diskurzuselemzésről, illetve a média és az informatika nyelvéről is. A szakra jelentkezők egy év után interkulturális nyelvészetre vagy alkalmazott szociolingvisztikára specializálódhatnak.

BESZÉDTUDOMÁNY
A beszédtudomány mesterszak a fonetikai és a pszicholingvisztikai kutatások után érdeklődőknek ajánlott. A szakon az elméleti képzés mellett nagy szerepet kap a gyakorlat is: a hallgatók a kutatásmódszertan után az annotálás, az adatelemzés gyakorlatát laboratóriumi körülmények között sajátíthatják el. A tudásépítés az alapszakos fonetikai-pszicholingvisztikai alapokról kezdődik, és a konkrét kutatásokban való helytállásig vezethet.

FINNUGRISZTIKA
A finnugrisztika mesterképzésen belül három szakirány választható: fennisztika, esztológia és uralisztika. A fennisztika a finn nyelvet és kultúrát, Finnország magas szintű megismertetését célozza meg gyakorlatias eszközökkel, az esztológia Észtországgal, az észt nyelvvel és kultúrával foglalkozik hasonlóképpen. Tanszékünkön az uralisztika szakirányon belül a finn és az észt nyelv mellett az ún. kisebb finnugor nyelvek (udmurt, mari, komi, komi-permják, hanti, manysi, stb.) tanulására van lehetőség, és nagyobb hangsúlyt kap az oroszországi finnugor népek tanulmányozása. Elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várják, akik elhivatottan szeretnének a finnugor nyelvekkel foglalkozni kutatóként, szakértőként, fordítóként, tolmácsként vagy akár tanárként. Mindhárom szakirány egyaránt tartalmaz modern nyelvészeti, irodalomtudományi, művelődéstörténeti, történelmi és néprajzi tanegységeket, amelyek így komplex képet nyújtanak a finnugor nyelvekről, beszélőikről. A finn és észt mesterképzésre jelentkező hallgatók számára a külföldi tanulmányút is kötelező. A finnugrisztika keretein belül számos, ma még kiaknázatlan kutatási terület található, melyek feltárásához a mesterképzés nyújt fontos alapokat, a felmerülő kérdések további tudományos tevékenységeket is elősegítenek.

IRODALOM- ÉS KULTÚRATUDOMÁNY
Ahogy a neve is mutatja, úgy ez a mesterszak túllép a szűken vett irodalom területén, és interdiszciplinárissá alakítja a képzést. A mindenkinek kötelező elvégeznie negyven kredit értékben az alapozó- és törzstárgyakat, azon felül a hallgató egyéni döntésén alapul, hogy milyen szakirányt választ kötelezően. A lehetséges opciók: irodalom- és kultúratudomány; középkori és kora újkori irodalom; klasszikus magyar irodalom; modern magyar irodalom, összehasonlító irodalom- és kultúratudomány. A széles szakirány kínálatból is látszik, hogy ez a mesterképzési szak a legmegfelelőbb az olyan irodalmi érdeklődésű hallgatóknak, akik a BA-s tanulmányaik alatt megszerzett tudásukat szeretnék elmélyíteni, kitágítani.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
A magyar nyelv és irodalom mesterképzés az úgynevezett alapozó tantárgyakban folytatja a magyar alapképzésben megismert dualizmust, fele részben nyelvészeti, fele részben irodalmi tantárgyakból áll. Az irodalom- és kultúratudományhoz hasonlóan, itt is a hallgató által választott szakirányok adják meg a képzésének egyediségét, a lehetőségek: középkori és kora újkori irodalom; klasszikus magyar irodalom; modern magyar irodalom; összehasonlító irodalom- és kultúratudomány; irodalomtudomány; általános nyelvészet; történeti nyelvészet; leíró nyelvészet; beszédtudomány; szövegtan és stilisztika; nyelv, társadalom, kultúra; funkcionális kognitív nyelvészet; alkalmazott nyelvészet, finnugor.

 
TANÁRI MESTERSZAKOK (TMA)

Kifutó képzések! Utoljára 2016. szeptemberében indultak!

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANÁRA
A magyar nyelv és irodalom tanára első vagy második képzési területként választható, feltétele az elvégzett magyar alapszak vagy magyar minor. A képzés elmélyíti és összegzi az alapképzésben elsajátított irodalomtudományi és nyelvtudományi ismereteket, koncentrálva azokra a területekre, ahol az anyanyelvét oktató tanár a tanítás során problémákba ütközhet, pl. műelemzés, nyelvi különbségek az osztályban. A képzésbe ezen kívül módszertani órák is tartoznak, amelyek a magyar nyelv és irodalom tanításának legfrissebb eredményeit, lehetőségeit mutatják be. A képzés gyakorlatiasságát mutatja, hogy már az első félévben is hospitáláson kell részt venniük a hallgatóknak. A kutatótanárnak készülők a módszertani műhelyek munkájába is becsatlakozhatnak. Magyar nyelv és irodalom tanáraként általános iskola felsőbb tagozatán és középiskolákban van elhelyezkedési lehetőség.

MAGYAR MINT IDEGEN NYELV TANÁRA
A magyar mint idegen nyelv tanára második képzési területként választható, feltétele legalább 50 kreditnyi képzettség magyar, bármely idegen nyelv, történelem, néprajz vagy kulturális antropológia területeken, illetve bármely élő idegen nyelvből tett felsőfokú, C típusú államilag  elismert nyelvvizsga. Nem szükséges a magyar mint idegen nyelv diszciplináris és tanári minor elvégzése. A képzés középpontjában a magyar mint idegen nyelv módszertani kérdései állnak (grammatika tanítása, tananyagismeret), ez egészül interkulturális (interkulturális kommunikáció) és hungarológiai (magyar művelődéstörténet, hungarológia) ismeretekkel. A képzés során olyan ismeretek elsajátítására is sor kerül, melyek a nyelvtanítás legfrissebb eredményeire támaszkodnak (pragmatika a nyelvoktatásban). A képzés befejeztével magyar (nyelviskola, Balassi Intézet) vagy külföldi (egyetemi tanszékek, intézetek) tanítóhelyeken is el lehet helyezkedni.

NYELV- ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TANÁR
A nyelv- és beszédfejlesztő tanár szakterület második vagy újabb tanári szakképzettségként választható azok számára, akik az alapképzést magyar, valamilyen idegen nyelv, gyógypedagógia, óvónő vagy tanító alapképzési szakon, illetve kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon vagy szakirányon végezték. A képzés során a beszédprodukcióval, a beszédpercepcióval, a beszédképzéssel és -fejlesztéssel, illetve a nyelv- és beszédtanítás elméletével és gyakorlatával ismerkedhetnek meg a hallgatók. A kurzusok kiemelten foglalkoznak például beszédtechnikai gyakorlatokkal, retorikai fejlesztéssel stb.. A nyelv- és beszédfejlesztő tanár végzettséggel lehetőség van közoktatásban, szakképzésben vagy felnőttképzésben elhelyezkedni. A nyelv- és beszédfejlesztő tanár feladatkörébe beletartozik a beszéd- és az anyanyelvi kommunikációs készségek egyéni vagy csoportos fejlesztése kisgyermekkortól a felnőttkorig.

Egyéb információkat a tanári mesterszakokról ITT találhatsz.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.